Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου των ψηφιακών τεχνολογιών – Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών.

Οι ενισχύσεις  θα καλύπτουν:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας κα)
 • Δραστηριότητες ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δικαιούνται τη χρηματοδότηση πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ΚΑΔ του κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να έχουν μία από τις εξής νομικές μορφές: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό ή Ατομική Επιχείρηση. Επιπλέον:

 • Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας (υψηλής σοβαρότητας, αδήλωτη εργασία)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται αφορούν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων και ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα πρέπει να βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως:

 •  ΚΔ1 – Δαπάνες προσωπικού (έως και 40% του προϋπολογισμού)
 •  ΚΔ2 – Υπηρεσίες Τρίτων (έως και 50% του προϋπολογισμού)
 •  ΚΔ3 – Πρόσθετα γενικά έξοδα (έως και 15% του προϋπολογισμού)
 •  ΚΔ4 – Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (έως και 20% του προϋπολογισμού)

Τα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Προγράμματος πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης,
 • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 • τα όρια ενίσχυσης του Γ.Α.Κ.,

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος είναι ότι ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδείξει ότι κατέχει την ιδιωτική συμμετοχή,  δηλαδή το κεφάλαιο που δεν είναι επιδοτούμενο και απαιτείται για την ολοκλήρωση  της επένδυσης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συνολικός προϋπολογισμός: €100.000.000,00 €

Τίτλος Προγράμματος: Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Τίτλος Δράσης: 16706 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Μεγέθη Επιχειρήσεων: ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται από τον Ορισμό Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)

Καθεστώς ενίσχυσης: Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός

Φορέας Διαχείρισης: «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» – Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.ktpae.gr)

Τηλέφωνο υποστήριξης υποβολών: 2107001420

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)

Link: https://greece20.gov.gr/?calls=programma-anaptyxi-psifiakon-proionton-kai-ypiresion

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα