Πρόγραμμα επιχορήγησης ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες – 14.800 €

Ξεκίνησαν οι υποβολές ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον Β κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους 12 μήνες και έχει στόχο την προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1000 νέων ανέργων και κυρίως γυναικών μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Υποβολές αιτήσεων

Έναρξη: Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 13:00 

Λήξη: Παρασκευή 25/11/2022 και ώρα 15:00

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

  1. Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ
  2. Ηλικίας 18-29 ετών (το ηλικιακό όριο πρέπει να πληρούται κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.)
  3. Βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
  4. Έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
  5. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
  6. Οι άντρες να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
  7. Λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Ποσό ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί στις νέες επιχειρήσεις σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης
  • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Μορφή επιχειρήσεων υπό σύσταση

Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως 

Α) ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως 

Β) μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:

i. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

ii. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών(ΕΕ)

iii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

iv. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

v. Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε ́ του ν. 4430/2016 (Α ́ 32).

Τίτλος της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες»

Γεωγραφικές ενότητες υλοποίησης:  Όλες οι Περιφέρειες της χώρας

Καθεστώς ενίσχυσης: Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de minimis 1407/2013

Ενδιάμεσος Φορέας:  Δ.ΥΠ.Α.

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα