Πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές – Αναλυτικές δαπάνες – Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 14/09/2022*

Με το πρόγραμμα Ψηφιακές Συναλλαγές ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα με στόχο την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Ο κύριος ΚΑΔ αποτελεί επιλέξιμο για τον οδηγό ΚΑΔ (δεν περιλαμβάνεται στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ)
 • Κατά το διαχειριστικό έτος 2021 απασχολούσαν προσωπικό από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 • Νομική μορφή: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό ή Ατομική Επιχείρηση
 • Λειτουργούν νόμιμα (διαθέτουν άδεια λειτουργίας)
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δενεκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό του De minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) για τα έτη 2020, 2021, 2022.
 • Δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου του άρθρου 40 Ν.4488/2017

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS

Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.

Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.

Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

α/αΟνομαστική Αξία Voucher  (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1€150,00€150,00100%
Κατηγορία 2Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00Αριθμός Οχημάτων * €1.250,0090%
Κατηγορία 3€300,00€300,00100%
Κατηγορία 4Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *  €112,50Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,0090%
Κατηγορία 5Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00100%
Κατηγορία 6Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00100%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

α/αΕΝΕΡΓΕΙΑΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣΑΝΩ ΟΡΙΟ
Κατηγορία 1Αντικατάσταση EFT/POSΑγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη2 ανά επιχείρηση
Κατηγορία 2Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσειΑγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), θερμικού εκτυπωτή. Αγορά ή συνδρομή για 2 έτη για σύστημα ERP  συμβατό με myDATA ή παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης για έκδοση παραστατικών επί αυτοκινήτου (διαδικασία έκδοσης παραστατικών με φορητές συσκευές κατά την διανομή αγαθών x-van)Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης
Κατηγορία 3Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησηςΔαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά από την ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/adeiodotimena logismika-parohon-ilektronikis-timologisis)
Κατηγορία 4Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POSΔαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με κύρια την δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνεται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POSΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ
Κατηγορία 5Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣΔαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ
Κατηγορία 6Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφώνΔαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜΈως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται για την αγορά λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).

Επιπλέον, δυνατή είναι και η αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων, δηλαδή μιας σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών. Επιδοτούμενη λύση: Κατάλληλη σύνθεση ενός ή περισσότερων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες τιμολογούνται και εξοφλούνται συνολικά σε μία συναλλαγή και επιχορηγούνται μερικώς μέσω δημόσιας χρηματοδότησης (εξαργύρωσης κουπονιού)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του προγράμματος, προμηθευτών.

Συμμετέχουν προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (πάροχοι Ψηφιακών Λύσεων κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, διανομείς και εισαγωγείς) στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον:

 • Έχουν υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί
 • Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/ υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη).
 • Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τους δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.
 • Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.

*Λήξη υποβολής αιτήσεων:

Για τις Κατηγορίες 1, 2 και 3: 14/09/2022

Για τις Κατηγορίες 4, 5 και 6: 05/10/2022 – 15/12/2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 162.440.000,00 €

Τίτλος Προγράμματος: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Τίτλος Δράσης: 16706 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Μεγέθη Επιχειρήσεων: ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται από τον Ορισμό Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)

Καθεστώς ενίσχυσης: De minimis ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Φορέας Διαχείρισης: «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» – Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.ktpae.gr)

Τηλέφωνο υποστήριξης υποβολών: 2107001420

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Link: https://greece20.gov.gr/?calls=programma-psifiakes-synallages

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα