ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ– ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 90% ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ VOUCHER ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 14/09/2022

Με το νέο πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ενισχύονται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Παρέχονται επιταγές (vouchers) η ονομαστική αξία των οποίων κυμαίνεται από 900€ έως 18.000€ ανάλογα με το προσωπικό που απασχολεί σε Ενιαίες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και οι οποίες θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων, ώστε οι επιχειρήσεις να:

 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Ο κύριος ΚΑΔ αποτελεί επιλέξιμο για τον οδηγό ΚΑΔ (δεν περιλαμβάνεται στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ)
 • Κατά το διαχειριστικό έτος 2021 απασχολούσαν προσωπικό από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ
 • Νομική μορφή: Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό ή Ατομική Επιχείρηση
 • Λειτουργούν νόμιμα (διαθέτουν άδεια λειτουργίας)
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δενεκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό του De minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) για τα έτη 2020, 2021, 2022.
 • Δεν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου του άρθρου 40 Ν.4488/2017

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Επιδοτούνται ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες και συμπληρωματικές δαπάνες αυτών, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[Α] Κωδικός[Β] Προτεραιότητα[Γ] Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας
Α.01.01(1) Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων (2) Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασίαΕφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Α.01.02Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation,  Marketing, Service)
Α.01.03Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
Α.01.04Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order  Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
Α.01.05Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking,  Invoicing).
Α.01.06Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
Α.01.07Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
Α.01.08Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
Α.01.09Industrial data platform templates and software
A.01.10 Α.02.01Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
Α.02.02Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
Α.02.03Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Α.02.04Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX

[Α] Κωδικός Α.03.01[Β] Προτεραιότητα (3) Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου (4) Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη[Γ] Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Α.03.02Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
Α.03.03Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
Α.03.04Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Α.03.05 Α.04.01Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL,  couriers κλπ.) Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss  Prevention
Α.04.02Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
Α.04.03Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
Α.04.04Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
Α.04.05Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
Α.04.06Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[Α] Κωδικός[Β] Θεματική Ενότητα[Γ] Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας[Δ] Ελάχιστες απαιτήσεις &  πληροφορίες[E] Μέγιστο Επιδοτούμενο Ποσό
Β.00.01Συμπληρωματικές ΥπηρεσίεςΕγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντοςΤεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση≤ 30% επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.02Συμπληρωματικές ΥπηρεσίεςΕνημέρωση, εκπαίδευσηΠαροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης
Β.00.03Συμπληρωματικές ΥπηρεσίεςΣυμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό ΜετασχηματισμόΚαταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ:

Οι δικαιούχοι κατηγοριοποιούνται ως εξής :

 1. Κατηγορία 1: 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ → ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ
 2. Κατηγορία 2: 10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ → ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
 3. Κατηγορία 3: 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ → ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
 4. Κατηγορία 4: 40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ → ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

*Επιδοτούμενη λύση: Κατάλληλη σύνθεση ενός ή περισσότερων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και συναφών με τα παραπάνω συμπληρωματικών υπηρεσιών, οι οποίες τιμολογούνται και εξοφλούνται συνολικά σε μία συναλλαγή και επιχορηγούνται μερικώς μέσω δημόσιας χρηματοδότησης (εξαργύρωσης κουπονιού)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ :

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές υπηρεσίες & προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις αυτοπαράδοσης, όπου προμηθευτής και δικαιούχος ταυτίζονται.

Συμμετέχουν προμηθευτές ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (πάροχοι Ψηφιακών Λύσεων κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, διανομείς και εισαγωγείς) στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον:

 • Ο προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί
 • Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση έγκρισης του προς διάθεση ψηφιακού προϊόντος/ υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς πώληση προϊόν/υπηρεσία έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη).
 • Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι επιμέρους όροι και περιορισμοί του Προγράμματος που αφορούν τους δυνατούς συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών (επιλέξιμες λύσεις) και δαπανών (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών), τα πιθανά μέγιστα όρια που έχουν τεθεί και το εύλογο του κόστους.
 • Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής (voucher), η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ :

 1. 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ  Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

Αιτήσεις: 22/6/2022 – 14/9/2022

Υλοποίηση: έως 30/11/2022

Μεταβατική περίοδος: έως 30/12/2022

Ολοκλήρωση: έως  31/01/2023

 1. 10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ  Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

Αιτήσεις: 22/06/2022 – 14/09/2022

Υλοποίηση: έως 31/03/2023

Μεταβατική περίοδος: έως 28/04/2023

Ολοκλήρωση:έως 31/05/2023

 1. 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ  Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Αιτήσεις: 22/06/2022 – 14/09/2022

Υλοποίηση: έως 31/03/2023

Μεταβατική περίοδος: έως 28/04/2023

Ολοκλήρωση:έως 31/05/2023

 1. 40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ  Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

Αιτήσεις: 22/06/2022 – 14/09/2022

Υλοποίηση: έως 31/03/2023

Μεταβατική περίοδος: έως 28/04/2023

Ολοκλήρωση:έως 31/05/2023

 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Αιτήσεις: 22/06/2022 –  τέλος προγράμματος

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)Ονομαστική Αξία Voucher(s)  (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνηΈνταση ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ <μ≤ 5 ΕΜΕ€900,00€1.000,0090%
5 ΕΜΕ <μ≤ 10 ΕΜΕ€1.800,00€2.000,0090%
10 ΕΜΕ< μ≤18 ΕΜΕ€3.600,00€4.000,0090%
18 ΕΜΕ <μ≤ 25 ΕΜΕ€5.400,00€6.000,0090%
25 ΕΜΕ <μ≤ 32 ΕΜΕ€9.000,00€10.000,0090%
32 ΕΜΕ <μ≤ 40 ΕΜΕ€10.800,00€12.000,0090%
40 ΕΜΕ <μ≤ 50 ΕΜΕ€13.500,00€15.000,0090%
50 ΕΜΕ <μ≤ 250 ΕΜΕ€18.000,00€ 20.000,0090%

Συνολικός προϋπολογισμός: 180.000.000 €

Τίτλος Προγράμματος: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Τίτλος Δράσης: 16706 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜΜΕ

Μεγέθη Επιχειρήσεων: ΜΜΕ, όπως αυτές ορίζονται από τον Ορισμό Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ)

Καθεστώς ενίσχυσης: De minimis ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013

Φορέας Διαχείρισης: «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» – Διεύθυνση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (www.ktpae.gr)

Τηλέφωνο υποστήριξης υποβολών: 2107001420

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) https://beneficiary.digitalsme.gov.gr

Link: https://greece20.gov.gr/?calls=psifiaka-ergaleia-mme

Μοιραστείτε το:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest

Περισσότερα Άρθρα